Ustawodawstwo związane z ekonomią społeczną:

Spółdzielczość:

 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

KPRES:

 • Krajowy Program Ekonomii Społecznej z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Zatrudnienie:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie MGiPS z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie terapii zajęciowej.
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Działalność pożytku publicznego:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania  wykonania tego zadania

Pomoc społeczna:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Stowarzyszenia i Fundacje:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Uregulowania europejskie:

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (2008/2250(INI))

Dokumenty UE dotyczące ES:

 • Komunikat Komisji Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych.
 • Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.