Podstawowym dokumentem wyjaśniającym kwestie ekonomii społecznej w Polsce jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, będący dokumentem rządowym, programem rozwoju ( w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.) został wypracowany przez Grupę ds. Strategicznych działającą w ramach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęty został uchwałą nr 164 Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br. (Monitor Polski 2014 poz. 811 tom 1).

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo społeczne jest specyficzną formą aktywności społeczno ­ gospodarczej, zwanej również przedsiębiorstwem ekonomii społecznej (PES), może to być organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna bądź np. organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą. Każda z tych form działalności nie może być nastawiona wyłącznie na zysk. Według europejskiej sieci badawczej EMES1 (European Research Network) za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się głównie działalność nastawioną na cele społeczne, z której zyski są reinwestowane w działania na rzecz samej wspólnoty bądź społeczności lokalnej, a nie w celu maksymalizacji zysku lub

Czytaj więcej...

Fundacja jest organizacją powołaną dla realizacji celów społecznie i/ lub gospodarczo użytecznych takich jak np. ochrona zdrowia, nauka, wychowanie, oświata kultura czy opieka
społeczna. Cele gospodarcze fundacji nie mogą być celami zarobkowymi.

Fundacja jest zakładana przez osobę fundatora, który może być osobą fizyczną bądź prawną. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji jej celów. Wartość kapitału założycielskiego dla fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna wynieść minimalnie 1000 zł, a dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powinna wynosić co najmniej 2500 zł1. Kapitał początkowy jest niezbędny ­ już w samym akcie fundacyjnym powinna zostać uwzględniona kwota jaką fundator/fundatorzy przeznaczają na działanie fundacji. Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową.
Działalność fundacji reguluje ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Fundacje są w Polsce, zaraz po stowarzyszeniach, drugą najpopularniejszą formą organizacji pozarządowych i, choć się różnią, mogą w praktyce prowadzić dość zbliżoną działalność.2 Główne różnice to sposób powstawania, cele działania, zarządzanie oraz nadzór zewnętrzny. W Polsce fundacje są także formami prawnymi działającymi w obszarze ekonomii społecznej, należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, iż każdą fundację można uznać za podmiot ekonomii społecznej. Czy dana fundacja spełnia kryteria bycia takim podmiotem określają takie cechy jak jej profil działania, ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród pracowników bądź klientów fundacji.
Wśród wszystkich podmiotów ekonomii społecznej fundacje i stowarzyszenia stanowią najliczniejszą grupę (do 2011 było ich łącznie ok. 16000).3


1 źródło www.ekonomiaspoleczna.pl/
2 źródło poradnik.ngo.pl
3 źródło www.ekonomiaspoleczna.pl

Pojęcie ekonomii społecznej – zwanej też ekonomią solidarną, gospodarką społeczną, przedsiębiorczością społeczną czy ekonomią alternatywną, w sensie definicyjnym jest kategorią wieloznaczną. Wspólną przesłanką ujęć definicyjnych jest stwierdzenie, iż ekonomia społeczna radzi sobie z zaspokajaniem i wypełnianiem potrzeb, których nie mogą wypełnić inne sektory. 

Za podstawę ekonomii społecznej uchodzi zjawisko przedsiębiorczości społecznej. Przy czym, wskazaną podstawę należy wyodrębnić z szerokiego obszaru ekonomii społecznej, czyli trzeciego systemu (sektora pozarządowego) obejmującego zarówno działania sektora obywatelskiego, jak i instytucje ekonomii społecznej. Obecnie pojęcie ,,ekonomia społeczna" (gospodarka społeczna) ulega znacznej popularyzacji zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.

Czytaj więcej...