Ogólna charakterystyka fundacji

W Polsce działalność fundacji regulowana jest przez ustawę z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach1). Ustawa nie zawiera definicji fundacji wskazuje jednak jej istotne cechy, które pozwalają określić ją jako organizację opartą przede wszystkim na kapitale pochodzącym od fundatora i realizującą przy wykorzystaniu tego kapitału cele przez niego wskazane2). Fundacja jest więc organizacją o charakterze niekorporacyjnym, swoje cele realizuje za pomocą majątku przekazanego przez fundatora3). W orzecznictwie wskazano, że fundacja jest formalnie spersonifikowanym majątkiem4), o którego przeznaczeniu (sposobie wykorzystania) decyduje wola fundatora wyrażona w statucie5). W piśmiennictwie wskazuje się, że cechami fundacji są a) charakter, jako sui generis jednostki organizacyjnej wyposażonej w przymiot osobowości prawnej, b) istnienie majątku i ścisłe jego związanie z celem wskazanym przez fundatora, c) użyteczność społeczna lub gospodarcza (użyteczność publiczna), d) trwałość w zakresie realizowanych celów6).

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Czytaj więcej...


Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Czytaj więcej...


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ul. Żurawia 4a, sala nr 200 A).

Czytaj więcej...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w dniach 05-06 lipca 2018 r. w Hotelu Agit, ul. Wojciechowska 29 w Lublinie odbędzie się makroregionalne spotkanie dedykowane prezentacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz prezentacji założeń ustawy o centrach usług społecznych.

Czytaj więcej...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne.

Baza zawiera dane 403 podmiotów z 12 województw i będzie uzupełniana o kolejne.

Na liście znajdują się przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit.

Czytaj więcej...