Ekonomia społeczna w Europie XXI wieku znalazła swoją wyjątkową rolę i staje się odpowiedzią na powstałe w ostatnim okresie zagrożenia wynikające zarówno z kryzysu ekonomicznego, procesów demograficznego starzenia się społeczeństw współczesnej Europy, oraz procesów migracyjnych, tak gorąco dyskutowanych przez większość polityków Unii Europejskiej. Wieloletnia doświadczenia państw UE w obszarze przedsiębiorczości/ekonomii społecznej2) pozwoliły na wykorzystanie jej potencjału w rozwiązywaniu starych, jak i nowych problemów społecznych, a poszczególne kraje z dużą elastycznością dopasowały przedsiębiorczość społeczną3) do swojej specyfiki społecznej, kulturowej i gospodarczej.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństw jest współcześnie procesem uznawanym za powszechny trend w krajach Europy Zachodniej. Przemiany ludnościowe nazywane wręcz społecznymi transformacjami przynoszą jakościowe zmiany w sposobie definiowania wykluczenia społecznego1). Konsekwencje starzenia się społeczeństw budzą wiele obaw o przyszłość krajów europejskich, w tym także Polski. Współczesna rzeczywistość ulega szybkim przeobrażeniom w wielu obszarach. Umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian nabiera cywilizacyjnego znaczenia2). Na szczególną uwagę zasługuje gwałtowny postęp technologiczny i rozwój rynku nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze, społeczeństwa, państwa są uzależnione od technologii. Pełnowartościowe uczestnictwo w utechnicznionym otoczeniu społeczno-gospodarczym jest możliwe tylko dla osób posiadających określone kompetencje techniczne, społeczne i psychologiczne.

Czytaj więcej...

Ogólna charakterystyka fundacji

W Polsce działalność fundacji regulowana jest przez ustawę z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach1). Ustawa nie zawiera definicji fundacji wskazuje jednak jej istotne cechy, które pozwalają określić ją jako organizację opartą przede wszystkim na kapitale pochodzącym od fundatora i realizującą przy wykorzystaniu tego kapitału cele przez niego wskazane2). Fundacja jest więc organizacją o charakterze niekorporacyjnym, swoje cele realizuje za pomocą majątku przekazanego przez fundatora3). W orzecznictwie wskazano, że fundacja jest formalnie spersonifikowanym majątkiem4), o którego przeznaczeniu (sposobie wykorzystania) decyduje wola fundatora wyrażona w statucie5). W piśmiennictwie wskazuje się, że cechami fundacji są a) charakter, jako sui generis jednostki organizacyjnej wyposażonej w przymiot osobowości prawnej, b) istnienie majątku i ścisłe jego związanie z celem wskazanym przez fundatora, c) użyteczność społeczna lub gospodarcza (użyteczność publiczna), d) trwałość w zakresie realizowanych celów6).

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie społeczności lokalnej istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększa świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej.

Czytaj więcej...


Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Czytaj więcej...