Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, który łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205). Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki prawa handlowego jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni socjalnej daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie doświadczenia i zwiększenie pewności siebie1). Założyć spółdzielnię mogą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, informuje że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydłużył termin naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 - „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie” do dnia 10.01.2019 r. do godz. 14.00.

Czytaj więcej...

Spośród wielu elementów ekonomii społecznej stanowiących treść przestrzeni integracyjnej jako jedno z najważniejszych miejsc zajmują Warsztaty Terapii Zajęciowej1) kreując ostoję ważnych lokalnych wartości dla nowego, pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną i budując nowe relacje społeczne, nowe przestrzenie do życia i działań - normalizując stosunki między ludzkie pomiędzy (nie) i normalnymi światami naszymi.

Czytaj więcej...
W dniach 4-5 października 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Konwent został zorganizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej...
W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą X edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Anną Jolantą Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wzięło w nich udział 30 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej...