Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej funkcjonujące na terenie województwa lubelskiego na Targi Ekonomii Społecznej.

Targi mają na celu przybliżenie istoty ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie wyrobów podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Prezentacja podmiotów ekonomii społecznej na targach ekonomii społecznej pozwoli zaznaczyć ich obecność na lokalnym rynku oraz zwiększy świadomość konsumentów na temat posiadanej przez nich oferty handlowej świadczonych usług.

Czytaj więcej...

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Od czerwca stopniowo wznawiają działalność Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) - placówki dziennego pobytu i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Aby uczestnicy i pracownicy WTZ-ów byli bezpieczni w trakcie pandemii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyły ponad 17 mln zł z funduszy unijnych na środki ochrony osobistej. Wsparcia będzie udzielać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej...

Europejska Sieć Ekonomii Społecznej
Konsorcjum złożone z sześciu organizacji pod koniec 2019 roku rozpoczęło realizację projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN), dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Już wkrótce w ramach pierwszego działania opublikowany zostanie międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz ogólnych rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Czytaj więcej...

Ekonomia Społeczna - Debaty
Jakie wyzwania stawiane są wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach pracy? W jakim kierunku modelować ekonomię społeczną w Polsce? Jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek reintegracyjnych do pracy w innych podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku?

Te i inne kwestie będą omawiane podczas cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

Czytaj więcej...