Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lider wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje w okresie od 01.01.2020 do 31.07.2021. projekt partnerski pt. „Kompetencje plus” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Czytaj więcej...


Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przyłączył się do Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (Sztab nr 19).

W ramach Akcji zbierane będą wyłącznie dary rzeczowe: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminowa. Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznym różnego typu placówek wspierających dzieci.

Czytaj więcej...

Okres 15 lat funkcjonowania rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym1) potwierdził w praktyce silne związki, a w niektórych miejscach w Polsce wysoką wartość stałej partnerskiej współpracy, pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, a centrami i klubami integracji społecznej, skutkującej uzyskiwaniem pozytywnych rezultatów, czyli przywracania osób i rodzin do wypełniania odpowiednich ról społecznych.

Czytaj więcej...

Wprowadzenie

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizacji usług społecznych przez centrum usług społecznych (dalej ustawa)1) gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną, której głównym celem będzie zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych, a także koordynowanie świadczeniach usług na terenie gminy. Decyzja o utworzeniu i prowadzeniu centrum usług społecznych jest wyłączną kompetencją gminy, zaliczaną do zadań własnych o charakterze fakultatywnym.

Czytaj więcej...