W dniu 17 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Inauguracyjnemu spotkaniu przewodniczył Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapoznali się z zasadami pracy Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej powołanego 3 listopada br. uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego. 

Rolą Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej jest realizacja zadań związanych z koordynacją i wdrażaniem polityki rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Jego celem jest wsparcie samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki i biznesu we wprowadzaniu na terenie naszego regionu zasad określonych w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej”.

Pierwsze obrady Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej dotyczyły zagadnień wynikających ze zmian w systemie wsparcia świadczonego przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach nowego podziału subregionalnego. Ponadto poruszono tematy dotyczące organizacji sieci wsparcia ekonomii społecznej w regionie oraz standaryzacji działań akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W dalszej części spotkania przedstawiono możliwości finansowania działań wspierających rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ramach nowej perspektywy finansowej oraz zaprezentowano założenia projektu RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. W czasie obrad zaprezentowano proces certyfikacji produktów i usług ekonomii społecznej celem uzyskania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zakończyło się dyskusją uczestników na temat działań promocyjnych zmierzających do rozpowszechniania loga „Zakup Prospołeczny” w regionie.

W dniach 18 – 19 lutego 2016 roku odbyło się Pierwsze Spotkanie Konsultacyjne zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach budowanej platformy współpracy.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy samorządu terytorialnego z lokalnymi podmiotami na rzecz ekonomii społecznej. Uczestnicy pierwszego spotkania konsultacyjnego mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami tworzenia i funkcjonowania sieci, jej roli w rozwoju społeczności lokalnej oraz działaniami z zakresu ekonomii społecznej. Poruszano również aspekt animacji działań partnerskich w lokalnym środowisku biznesowym. Istotną kwestią omawianą podczas spotkań była rola samorządu lokalnego i jego jednostek jako infrastruktury wsparcia merytorycznego i finansowego przedsiębiorczości społecznej. W ramach Pierwszego Spotkania Konsultacyjnego odbywały się dwudniowe zajęcia warsztatowe, których celem było wypracowanie podstawowych zasady funkcjonowania budowanej sieci współpracy samorządu lokalnego z regionalnymi instytucjami wsparcia, podmiotami ekonomii społecznej oraz ich otoczeniem.

W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w Pierwszym Spotkaniu Konsultacyjnym oraz zapraszamy do udziału w kolejnych Spotkaniach w ramach budowanej platformy współpracy. Wyrażamy nadzieje, iż zdobyta wiedza pomoże w realizacji codziennych przedsięwzięć.

23 – 24 lutego 2016 roku odbyło się Pierwsze Spotkanie Sieciujące dla Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym CIS i KIS. Uczestnicy pierwszego spotkania konsultacyjnego mieli okazję dokonać analizy ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zmieniającej się na przestrzeni ostatnich lat roli podmiotów reintegracyjnych w działalności społeczności lokalnych i ponadlokalnych. Istotną kwestią poruszaną podczas spotkania były działania z zakresu ekonomii społecznej realizowane przez podmioty reintegracyjne.

W ramach I Spotkania Sieciującego odbywały się dwudniowe zajęcia warsztatowe, których celem było wypracowanie podstawowych zasady funkcjonowania budowanej sieci współpracy. Podczas warsztatów uczestnicy omawiali wpływ sieciowania na standardy jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej. Poruszano również kwestie budowania wielosektorowej współpracy w celu efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów.

W spotkaniu wzięło udział 30 przedstawicieli CIS i KIS z terenu województwa lubelskiego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w I Spotkaniu Sieciującym oraz zapraszamy do udziału w kolejnych Spotkaniach w ramach budowanej platformy współpracy. Wyrażamy nadzieje, iż zdobyta wiedza pomoże w realizacji codziennych zadań i w planowaniu nowych przedsięwzięć.

W dniach 08– 09 marca 2016 roku w Hotelu Focus Centrum Konferencyjne odbyło się Pierwsze Spotkanie Sieciujące dla Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy ZAZ i WTZ na rzecz ekonomii społecznej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami tworzenia i funkcjonowania sieci, jej rolą w rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim. Podczas spotkania poruszono również kwestię efektywności zatrudnieniowej ZAZ i WTZ w ramach otwartego i chronionego rynku pracy oraz elastyczności systemu wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W ramach dwudniowego Spotkania Sieciującego odbywały się zajęcia prowadzone zarówno w formie wykładowej jak i warsztatowej, na których zaprezentowano m.in. założenia tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ i ZAZ. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z planowanymi i aktualnymi zmianami prawnymi w systemie funkcjonowania ZAZ, WTZ oraz dokonać przeglądu badań, publikacji i opracowań dotyczących kondycji ZAZ, WTZ w województwie lubelskim. Podczas warsztatów omówione zostało zagadnienie dotyczące budowania strategii rozwoju podmiotów reintegracyjnych oraz wielosektorowej współpracy mającej na celu efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów. 

W spotkaniu wzięło udział 50 przedstawicieli ZAZ i WTZ z terenu województwa lubelskiego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w Pierwszym Spotkaniu Sieciującym oraz zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach budowanej platformy współpracy. Wyrażamy nadzieje, iż zdobyta wiedza pomoże w realizacji codziennych zadań i w planowaniu nowych przedsięwzięć.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje warsztaty dotyczące lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej na terenie miast powiatowych województwa lubelskiego. Koncepcja spotkań wynika z przekonania, że rozwój ekonomii społecznej w regionie w dużej mierze musi opierać się na lokalnych zasobach oraz wsparciu władz samorządowych, które stanowią kluczowe czynniki sukcesu gospodarki społecznej.

Rezultatem niniejszych warsztatów będzie wypracowanie 16 lokalnych planów rozwojuekonomii społecznej, które zasięgiem obejmą powiat, gminę lub kilka gmin w zależności od lokalnych potrzeb w oparciu o diagnozę problemów społecznych. W ramach tego działania odbędzie się 20 spotkań w powiatach, podczas których ekspert ds. ekonomii społecznej przedstawi formy i zasady tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz ich rolę i skuteczność w realizacji działań dotyczących rozwoju kapitału społecznego w społeczności lokalnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach z zakresu tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne lub e - mailowe. 

Informacji dotyczących spotkań udziela specjalista ds. organizacyjnych, który prowadzi również rekrutację na spotkania:

Pani Agnieszka Winiarczyk – tel. 81 528 76 24,

e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia od godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku Aleja Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik.

Ogłoszenie o naborze wniosków na certyfikację podmiotów ekonomii społecznej.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach prowadzonej przez Ośrodek certyfikacji produktów i usług wyróżniających się dobrą jakością, wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej na terenie Województwa Lubelskiego.

W ramach certyfikacji produktów i usług przyznawany jest znak „Zakup Prospołeczny”, w którym wykorzystano rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, przyczynia się do umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations. Daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznych decyzji.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

Wnioski należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin zgodnie z dokumentacją zamieszczona w zakładce „Zakup Prospołeczny.