Europejska Sieć Ekonomii Społecznej
Konsorcjum złożone z sześciu organizacji pod koniec 2019 roku rozpoczęło realizację projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN), dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Już wkrótce w ramach pierwszego działania opublikowany zostanie międzynarodowy raport na temat dobrych praktyk oraz ogólnych rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Razem na rzecz przedsiębiorczości społecznej

Partnerstwo zawiązane zostało w połowie 2019 roku pomiędzy organizacjami z pięciu różnych krajów, o zróżnicowanym podejściu do przedsiębiorczości społecznej i różnym stopniu rozwoju gospodarki społecznej. Instytucje reprezentują: Polskę, Grecję, Cypr, Włochy i Wielką Brytanię.

Partnerstwo stworzono w oparciu o trzy filary: możliwości techniczne; doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości społecznej, badań nad zatrudnieniem i innowacjami społecznymi; oraz możliwości stworzenia sieci kontaktów. Dzięki tym czynnikom możliwe będzie spełnienie wszystkich założonych celów, w tym przede wszystkim szerokiego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Wspólne cele

Podstawowym celem projektu ESEN jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz przygotowanie wysokiej jakości szkoleń. Natomiast szczegółowe cele to:

  • Pomoc w budowaniu i wspieraniu istniejących sieci przedsiębiorstw społecznych oraz zwiększaniu interakcji między nimi,
  • Podnoszenie świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej jako sposobu tworzenia miejsc pracy, zmniejszania ubóstwa i przyczyniania się do tworzenia lepszego świata,
  • Promowanie istniejących przedsiębiorstw społecznych w ramach ruchu ekonomii społecznej,
  • Szerzenie informacji i wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych, m.in. poprzez stworzenie internetowego Centrum Wiedzy ESEN.

Międzynarodowy raport

W grudniu 2019 r. w siedzibie lidera projektu – Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ESEN. Celem spotkania było omówienie realizacji projektu oraz koordynacja pierwszego etapu prac, który polega na stworzeniu międzynarodowego raportu na temat dobrych praktyk w poszczególnych krajach oraz ogólnych rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Analizie zostały poddane krajowe i europejskie dane w celu zidentyfikowania kluczowych zagadnień do poprawy i udoskonalenia. Raport koncentruje się również na potrzebach szkoleniowych tego sektora.

Prace nad dokumentem są już w zaawansowanej fazie i wkrótce zostanie on opublikowany na stronie internetowej projektu: https://esen.ios.edu.pl/pl/.

Planowane rezultaty

Na podstawie wniosków wyłonionych podczas tworzenia raportu stworzony zostanie europejski program szkoleniowy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Jego celem będzie wspieranie przedsiębiorców społecznych w rozwijaniu ich społecznej idei biznesowej.

Założeniem projektu jest również udostępnienie specjalnej platformy e-learningowej, za pomocą której przedsiębiorstwa będą mogły poszerzać swoją wiedzę.

Ostatnim planowanym rezultatem będzie Sieć Wiedzy ESEN – wirtualne miejsce skupiające przedsiębiorców społecznych, organizacje gospodarki społecznej, moderatorów, mentorów, trenerów i studentów.

Zachęcamy do obserwowania strony projektu oraz naszych mediów społecznościowych: https://esen.ios.edu.pl/pl/

pdfUlotka o projekcie (.pdf 937.52 kB)

pdfNewsletter (.pdf 698.73 kB)

 

Źródło: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"