W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą X edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Anną Jolantą Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wzięło w nich udział 30 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organizacje pozarządowe.

Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami i ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezentowanych stoiskach można było znaleźć produkty wytworzone przez osoby niepełnosprawne, bezdomne czy długotrwale bezrobotne, a także produkty regionalne z różnych zakątków Lubelszczyzny.

Sektor społeczny reprezentowały przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe, które oferowały zróżnicowany katalog towarów i usług – od gastronomii, po rękodzieło artystyczne. Formuła Targów umożliwiła Lublinianom i turystom odwiedzającym Stare Miasto wsparcie działalności prezentujących się podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup wyjątkowych i niepowtarzanych wyrobów.

Na stoisku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie można było zapoznać się z ideą ekonomii społecznej oraz zdobyć informacje o projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w subregionach. Podczas targów można było również kupić lub otrzymać nieodpłatnie ciekawe i wartościowe przedmioty, skosztować wyrobów garmażeryjnych wytwarzanych przez prezentujących się wystawców oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej.

Dla odwiedzających Targi przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dotyczące wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz występy artystyczne i wokalne w wykonaniu wystawców z terenu całego województwa. Całość wydarzenia uświetniły występy Pani Agnieszki Wiechnik.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Lublinie pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Wykonawcą usługi była firma Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki.

 

(Kliknij na dowolne zdjęcie, aby zobaczyć cały album.)