Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
 • Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa,
 • Centra Aktywności Lokalnej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.
 2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:
  1. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
  2. dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
 4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego.
 5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Termin składania wniosków od 30.11.2017 do 19.01.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału