W dniach 12-13 października 2017 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 odbył się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Konwent został zorganizowany we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Konwent otworzył Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego. Tematem przewodnim Konwentu LFIP była aktualna sytuacją organizacji pozarządowych oraz potrzeba sieciowania, federalizacji i kreowania wizerunku i promocji NGO w mediach publicznych. Podczas Konwentu poruszone zostały również zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej oraz planowane zmiany w sektorze obywatelskim.

Podczas pierwszego dnia Konwentu odbywającego się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Pan Piotr Krygiel Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił prezentację nt. „Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego – nowy kierunek rozwoju NGO”, a także omówione zostały kwestie dotyczące „Zasad partnerstwa w teorii i praktyce - stanowiące podsumowanie dotychczasowej współpracy administracji i organizacji pozarządowych we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego” przez Pana Michała Pelczarskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowaniem części konferencyjnej był panel dyskusyjny na temat „Znaczenia Rad Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju dialogu obywatelskiego” moderowany przez panią Bożenę Lisowską przedstawicielkę Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konwentu była uroczysta Gala, na której zostały wręczone „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w podziękowaniu za pracę na rzecz działalność w sektorze pozarządowym. Uroczystość uświetnił swoim występem Piotr Selim z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugiego dnia uczestnicy Konwentu spotkali się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie odbyło się osiem różnorodnych warsztatów tematycznych prowadzonych przez praktyków z terenu województwa lubelskiego. Największym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszyły się warsztaty dotyczące źródeł finansowania NGO oraz znaczenia NGO w aktywizacji społecznej Seniorów. Na warsztatach poruszono również kwestie dotyczące planowania strategicznego w rozwoju organizacji pozarządowych, długofalowej pomocy dla rozwoju III Sektora, oraz wspierania NGO zajmujących się kulturą.

W dwudniowym spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność statutową i/lub zatrudniających płatny personel realizujących działania z obszaru włączenia społecznego oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych i jego jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego. Wszystkim uczestnikom i prelegentom pragniemy podziękować za uczestnictwo w Konwencie. Wyrażamy nadzieję, iż zdobyta wiedza pomoże w realizacji codziennych przedsięwzięć.

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym został zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014 - 2020 pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(Kliknij na dowolne zdjęcie, aby zobaczyć cały album.)